SỨ MẠNG

Khoa Công nghệ thông tin có sứ mạng: Đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT; Tạo ra những sản phẩm tinh hoa trong lĩnh vực CNTT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế.

TẦM NHÌN

Tầm nhìn đến năm 2030, trong đó thực hiện tốt công tác quy hoạch bồi dưỡng chuyên môn giai đoạn 2017-2021, ưu tiên và phát triển đội ngũ giảng viên trẻ được học tập và nghiên cứu ở các nước tiên tiến; thực hiện đề án đào tạo nhân lực ngành CNTT theo cơ chế đặc thù của Bộ GD&ĐT, đẩy mạnh tin học hóa công tác quản lý Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2017-2021, góp phần hoàn thiện cổng thông tin điện tử, nhằm mở ra môi trường giao tiếp và hội nhập; đẩy mạnh hệ thống tổ chức – quản lý và đào tạo trực tuyến (e-Learning) nhằm từng bước đổi mới hình thức quản lý và đào tạo truyền thống sang hình thức quản lý và đào tạo tiên tiến; xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước; giữ vững và phát triển chất lượng và quy mô các hệ đăng ký đào tạo hiện có, mở ngành đào tạo Tiến sĩ CNTT vào năm 2021. Tiếp tục phát huy và mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị và doanh nghiệp trong và ngoài nước về hoạt động đào tạo, NCKH và hướng nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành và Nhà trường đến năm 2021 và tầm nhìn 2030.