thông tin học vụ

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2

  • 29/12/2021
  • 1124

Năm học 2021-2022. SV chú ý thực hiện

Qui định Đánh giá học phần

  • 18/12/2021
  • 358

Số 981/QĐ-ĐHNT, ngày 21/9/2021

Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHNT

  • 18/12/2021
  • 267

QĐ ký ngày 13 tháng 8 năm 2021

Bài viết đã xem