CTĐT NGÀNH HTTT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CTĐT NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN có 2 định hướng chuyên ngành Hệ thống thông tin và Công nghệ phần mềm (ÁP DỤNG TỪ K63)

Nếu trình duyệt không hỗ trợ. Bạn có thể tải file xuống tại đây Tải xuống.

<p> CTĐT NG&Agrave;NH C&Ocirc;NG NGHỆ TH&Ocirc;NG TIN c&oacute; 2 định hướng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Hệ thống th&ocirc;ng tin v&agrave; C&ocirc;ng nghệ phần mềm (&Aacute;P DỤNG TỪ K63)</p>