GIỚI THIỆU BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Mục tiêu đào tạo của ngành Hệ thống Thông tin tại khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Nha Trang là cung cấp cử nhân hệ thống thông tin có chất lượng đáp ứng nhu cầu thực tế, nắm vững kiến thức và thông thạo kỹ năng, phục vụ cho công cuộc phát triển hệ thống thông tin (và công nghệ thông tin nói chung) ở nước ta. Sinh viên ngành Hệ thống Thông tin được cung cấp kiến thức cơ bản đầy đủ toàn diện cùng kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đang có nhu cầu cao trong thương mại điện tử, chính phủ điện tử, giáo dục điện tử, các hệ thống thông tin địa lý (GIS), các hệ thống thông tin theo đặc thù phục vụ doanh nghiệp, tích hợp các giải pháp hệ thống, v.v…

Các khối kiến thức được giảng dạy trong ngành bao gồm:

  • Kiến thức cơ bản của công nghệ thông tin.
  • Kiến thức về thiết kế, quản lý, triển khai các hệ thống thông tin phục vụ nhu cầu thực tế.
  • Khối kiến thức chuyên ngành được lựa chọn có định hướng theo hai nhóm kiến thức về (1) phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu và (2) tích hợp các công nghệ, các hệ thống đã có để đưa ra những hệ thống mới giải quyết nhu cầu/đòi hỏi của các bài toán lớn trong thực tế.

NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỌC VỊ E-MAIL
 1 Huỳnh Tuấn Anh  Giảng viên Thạc sĩ anhht@ntu.edu.vn
 2 Nguyễn Khắc Cường  Giảng viên NCS cuongnk@ntu.edu.vn
 3 Nguyễn Hữu Khôi  Giảng viên NCS khoinh@ntu.edu.vn
 4 Hà Thị Thanh Ngà  Giảng viên Thạc sĩ ngahtt@ntu.edu.vn
 5 Đàm Khánh Hữu Thể  Giảng viên NCS dk.huuthe@yahoo.com
 6 Nguyễn Đức Thuần Trưởng Bộ môn Tiến sĩ  thuan.inf@ntu.edu.vn
 7 Phạm Thị Thu Thúy Trưởng Khoa Tiến sĩ thuthuy@ntu.edu.vn
 8 Nguyễn Thủy Đoan Trang  Giảng viên Thạc sĩ nguyenthuydoantrang@ntu.edu.vn
 9 Nguyễn Đình Hoàng Sơn Giảng viên Thạc sĩ sonndh@ntu.edu.vn
10 Nguyễn Thị Hương Giảng viên Thạc sĩ lynth@ntu.edu.vn

LIÊN HỆ