Ban hành cập nhật CTĐT ngành CNTT (định hướng HTTT+ CNPM) và Ngành HTTTQL áp dụng K63

  • 22-12-2021
  • /
  • Khoa CNTT
  • 407
  • HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

QĐ số 1226/QĐ-ĐHNT, ngày 11.6.2021

Ban hành cập nhật CTĐT ngành CNTT (định hướng HTTT+ CNPM)  và Ngành HTTTQL áp dụng K63

Kịp thời thích ứng với sự thay đổ và nhu cầu xã hội, cùng với Phòng Đào tạo Đại học ,BCN CTĐT ngành CNTT, ngành HTTQL đã thực hiện các công việc cần thiết để nghiên cứu và cập nhật mới CTĐT 2 ngành.

2 CTĐT mới cập nhật sẽ được áp dụng cho SV từ khóa 63 trở đi. Chi tiết CTĐT có tại địa chỉ

 - https://khoacntt.ntu.edu.vn/%C4%90ao-tao/CT%C4%90T-Nganh-He-thong-thong-tin-quan-ly

 - https://khoacntt.ntu.edu.vn/%C4%90ao-tao/CT%C4%90T-Nganh-CNTT-2-%C4%91inh-huong-CNPM-va-HTTT

Nghiệm thu giáo trình Toán rời rạc

Bài viết trước

Nghiệm thu giáo trình Toán rời rạc
Kỷ yếu Hội thảo ICT2022

Tin tiếp theo

Kỷ yếu Hội thảo ICT2022

Bài viết liên quan

Kỷ yếu Hội thảo ICT2022
15/08/2022

Kỷ yếu Hội thảo ICT2022

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH KHÁNH HÒA, LẦN THỨ XXVII, NĂM 2022
17/06/2022

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH KHÁNH HÒA, LẦN THỨ XXVII, NĂM 2022

Kỷ yếu Hội thảo ICT2021
28/12/2021

Kỷ yếu Hội thảo ICT2021

Nghiệm thu giáo trình Toán rời rạc
19/12/2021

Nghiệm thu giáo trình Toán rời rạc