GIỚI THIỆU

  • Tổ công tác: Bộ môn Hệ thống thông tin
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: ngahtt@ntu.edu.vn

GIẢNG DẠY

  • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
  • Tiếng Anh chuyên ngành
  • Quản lý dự án bằng Microsoft Project
  • Tin học ứng dụng trong kinh tế

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Các hệ thống gợi ý
  • Khoa học dữ liệu
  • Dữ liệu lớn