THÔNG TIN CÁ NHÂN

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên: Huỳnh Tuấn Anh 

Học vị: Thạc sĩ

Email: anhht@ntu.edu.vn 

Nơi công tác: Bộ môn mạng máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Nha Trang.

Địa chỉ cơ quan: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang Khánh Hòa.

CÁC MÔN GIẢNG DẠY:

           Design Pattern, Lập trình thiết bị di động, Lập trình mạng, Kiến trúc máy tính, Điện toán đám mây.

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

           - Lập trình di động, Machine Learning.

CÁC BÀI BÁO:

1. Huynh Tuan Anh, Huynh Quyet Thang. Entity ranking based on customer’s reviews. Journal of Science and Technology for Energy, Electricity Power University at Hanoi, No. 5- 2013, ISSN: 1859-4557, p 22-35.

2. Huỳnh Tuấn Anh, Predicting Times Series by using Data mining Operators in RapidMiner. NATIONAL CONFERENCE ON APPLIED STATISTICS AND INFORMATICS, 11/2016.

3. Huỳnh Tuấn Anh, Rules transforming data form Relational database to Ontolog, ICT conference 2015.

4. Huỳnh Tuấn Anh, KNOWLEDGE MODELING FOR A RELATIONAL DATABASE IN WEB ONTOLOGY LANGUAGE (OWL), DLU Journal, No 2 2017.

5. Huynh Tuan Anh, Vietnamese text classification by convolutional neural network ICT conference 2018

6. Kết hợp các mô hình trong học chuyển giao để xây dựng mô hình phân lớp dự đoán bệnh về da, Hội thảo quốc gia CITA 2021.