Giới thiệu

  • Tổ công tác: Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: hangltb@ntu.edu.vn

Giảng dạy

  • Công nghệ phần mềm
  • Phát triển phần mềm mã nguồn mở
  • Nhập môn lập trình

Nghiên cứu khoa học

  • Information systems
  • Data science