HTML module

THÔNG TIN CHUNG

Họ tên: Phạm Thị Kim Ngoan

Chuyên ngành: CNTT

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: GVC

Email:ngoanptk@ntu.edu.vn    GIẢNG DẠY


  • Tin học đại cương

  • Nhập môn lập trình

  • Kỹ thuật lập trình

  • Lập trình hướng đối tượng


NGHIÊN CỨU


Machine Learning