Giới thiệu

 • Tổ công tác: Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Email: hungnd@ntu.edu.vn
 • ResearchGate
 • GitHub

Giảng dạy

 • Kỹ thuật lập trình
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Big Data

Nghiên cứu

 • Applied machine learning
 • Data science
 • Graph neural networks