CƠ CẤU TỔ CHỨC

Khoa Công nghệ Thông tin chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ ngành CNTT.

Ban lãnh đạo Khoa bao gồm Trưởng khoa (TS. Phạm Thị Thu Thúy) và Phó Trưởng khoa (ThS. Bùi Chí Thành) điều hành trực tiếp các hoạt động của Khoa.

Trong Khoa có các tổ chức đoàn thể phối hợp hoạt động bao gồm Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.

Bên cạnh đó, Khoa thành lập các Hội đồng thi đua và Hội đồng khoa học tư vấn giúp Trưởng khoa các vấn đề liên quan.

Dưới Khoa có 4 Bộ môn, là các đơn vị cơ sở về đào tạo, khoa học và công nghệ của Khoa, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ:

  • Bộ môn Toán (Trưởng BM: TS Phạm Gia Hưng),
  • Bộ môn Hệ thống thông tin (Trưởng BM: TS Nguyễn Đức Thuần),
  • Bộ môn Mạng máy tính & truyền thông (Trưởng BM: ThS Mai Cường Thọ)
  • Bộ môn Kỹ thuật phần mềm (Trưởng BM: ThS Phạm Thị Kim Ngoan).