GIỚI THIỆU

Tiền thân của Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại Học Nha Trang là bộ môn Tin học. Năm 1993, ngành Công nghệ Thông tin được đào tạo tại Trường Đại Học Nha Trang với sự liên kết đào tạo giữa Trường Đại Học Nha Trang và Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Sự liên kết này đã tạo điều kiện thúc đẩy công tác đào tạo ngành Công nghệ thông tin Trường Đại Học Nha Trang phát triển.

Với sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin trong cả nước, năm 2000 Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép Trường Đại Học Nha Trang độc lập đào tạo ngành Công nghệ Thông tin. Ngày 17/01/2003 Khoa Công nghệ thông tin được thành lập với 3 bộ môn: Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin và Công nghệ tri thức. Từ năm 2006, Khoa Công nghệ Thông tin có 4 bộ môn: Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính & truyền thông và Kỹ thuật phần mềm. Đầu tháng 11/2011, Bộ môn Khoa học máy tính sát nhập vào Bộ môn Kỹ thuật phần mềm; Khoa tiếp nhận Bộ môn Toán từ Khoa khoa học cơ bản. Cùng với vị thế ngày càng đi lên của Trường Đại học Nha Trang anh hùng, Khoa Công nghệ Thông tin phát triển không ngừng trở thành cơ sở đào tạo Công nghệ thông tin uy tín trong tỉnh Khánh Hòa và cả nước.

Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, Khoa Công nghệ thông tin được Trường Đại Học Nha Trang chú trọng đầu tư, xây dựng để trở thành một khoa trọng điểm của trường, phục vụ kế hoạch phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin trong tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung.

Chức năng

Khoa Công nghệ Thông tin có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin với các nhiệm vụ:

– Đào tạo nguồn nhân lực ở các bậc học về Công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

– Giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin cho các ngành đào tạo của Trường Đại học Nha Trang.

– Nghiên cứu và triển khai các đề tài khoa học về Công nghệ thông tin.

– Xây dựng, thực hiện hoặc tư vấn thực hiện các dự án ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, sản xuất, kinh doanH