Các công bố khoa học

Năm 2015

[1].  Nguyen Duc ThuanNew measures for constructing decision tree based on rough sets and applications, International Journal of Advanced Research in Computer Science, Volume 6, No.5, May – June 2015

[2].  Pham Thi Thu Thuy – Computing the similarity between duplicate elements in XML schema – International Journal of Advancements in Computing Technology, Vol. 7, No. 3, 5/2015

[3].  Nguyen Duc Thuan – Một số ứng dụng lý thuyết tập thô trong kinh tế và tài chính – BISC 14 – Trường Đại học Kinh Tế HCM

[4].  Đặng Thúy Bình, Đoàn Vũ ThịnhPhylogenetic relationships of snappers (lutjanidae) based on mitochodrial DNA sequences – Marine biotechnology and environment – Nha Trang University – 05/2015.

[5].  Đặng Thúy Bình, Đoàn Vũ ThịnhWebGis for reef fishes biodiversity at Nha Trang and Cam Ranh bays in Khanh Hoa province, Vietnam, – IICBE international conference 06/2015 – Singapore.

[6].  Pham Thi Thu ThuyỨng dụng phần mềm Prezi trong xây dựng slides bài giảng/ báo cáo – Hội thảo khoa học Khoa tự nhiên lần 5 – Trường CĐSP Nha Trang (05/2015)

Năm 2014

[1].  Nguyen Duc ThuanSome extensions of positive and negative rules for discovering basic interesting rules, International Journal of Intelligent Information Systems, Vol 2, No 4, 2013

[2].  Nguyen Hung Quoc, Nguyen Duc ThuanAn Improvement of Method Handling Missing Values in Incomplete Information System, International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Vol 3, Issue 9, September 2013

[3].  Pham Thi Thu Thuy, Young-Koo Lee, Sungyoung Lee – Semantic and Structural Similarity between XML Schemas for integration of Ubiquitous healthcare data – Journal of Personal and Ubiquitous Computing, Oct2013, Vol. 17 Issue 7, p1331

[4].  Bui Van Dinh, Pham Gia Hung, Le Dung Muu – Bilevel Optimization as a Regularization Approach to Pseudomonotone Equilibrium Problems – Numerical Functional Analysis and Optimization – 03/2014

[5].  Thanh Le HoangContext-aware image tagging with visual information inference – ACIS 12/2014 Proceedings – Vietnam.

[6].  Nguyen Dinh Cuong, Huynh Minh Tri. Estimation of Feature Enhancement on Handwritting Recognition by Combination between Diagonal Based and Dense Distribution Techniques, – ACIS 12/2014 Proceedings – Vietnam.

[7].  Bùi Đức DươngLập Luận Mờ Cho Giai Đoạn Lựa Chọn Đối Tác Trong Thương Lượng Tự Động, -Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin – 09/2014

[8].  Đoàn Vũ ThịnhWebGis cho bảo tồn đa dạng sinh học Đồng bằng sông Cửu Long, – Cần Thơ – 12/2014.

[9].  Đỗ Như AnBáo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và KH hoạt động năm 2014, Hợp tác phát triển CNTT và truyền thông VN lần thứ 18 – 08/2014 – Quảng Ninh.

Năm 2013

[1].  Pham Thi Thu Thuy et al. “A Semantic Approach for Transforming XML Data into RDF Ontology“, Wireless Personal Communications (WPC) (SCIE: 0.458), Special Issue: Advanced Information Technologies in Future Computing Environments,  2013.

[2].  Dinh Cuong Nguyen, “ImproveRecognition Performance Of Limabeam Algorithm Using MLLR Adaptation For Environment”; The Journal of Insitute Embeded Enginering of Korea, 2013.

[3].  Dinh Cuong Nguyen, Suk Nam Choi, Hyun-Yeol Chung ,”Recogniton performance improvement of Unsupervised Limabeam Algorithm Using Post Filtering Technique” The Journal of Insitute Embeded Enginering of Korea, 2013.

[4].  Huỳnh Tuấn Anh, “Phương pháp xếp hạng thực thể dựa trên đánh giá người dùng” – Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng – 2013

[5].  Nguyễn Hoài Nam, Văn Thế Thành, Nguyễn Đình Cường, “Đánh giá hiệu quả bắt đặc trưng của khuôn mặt người qua video sử dụng thuật toán ASM phục vụ cho kĩ thuật MOCAP” – Hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông- Đà Nẵng, 13-14/11/2013

[6].  An Đỗ NhưÁi Nguyễn Đình, “4-Regular Graph of diameter 2 ” –  Tạp chí Khoa học – Đại học Đà Lạt, số 6 tháng 10-2013

Năm 2012

[1].  An D. Nhu, Hoa V. Dinh, “Necessary and sufficient condition for Maximal uniquely Hamiltonian graph”, International Journal of Advanced Research In Computer Science, Vol 3, No. 5, Sept-Oct 2012, 114-117.

[2].  Đỗ Như An, Vũ Đình Hòa, Đỗ Minh Tuấn, “Maximum independent set in special graphs”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia CNTT-TT lần 14, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật – 2012, tr. 555

[3].  Vu Anh, Nguyen Duc Thuan – “IMPACT: A Novel Clustering Algorithm based on Attraction” – Journal of Computers, Vol 7, No 3 (2012), 653-665, Mar 2012

[4].  Pham Thi Thu Thuy, Young-Koo Lee and Sungyoung Lee, “Semantic and Structural Similarity Analysis for Integration of Ubiquitous XML Healthcare Data”, Journal of Personal and Ubiquitous Computing, ISSN: 1617-4909, 2012.

[5].  Pham Thi Thu Thuy, Young-Koo Lee and Sungyoung Lee, “S-Trans: Semantic Transformation of XML Healthcare Data into OWL Ontology”, Knowledge-Based System, 2012.

[6].  Pham Thi Thu Thuy, Young-Koo Lee, and Sungyoung Lee, “R2Sim: A Novel Semantic Similarity Measure for Matching between RDF Schemas”, The 2012 FTRA International Conference on Advanced IT, engineering and Management (FTRA AIM 2012), Seoul, Korea, February 6-8, 2012.

[7].  Dinh Cuong NguyenThe Hien Pham, Hyun Yeol Chung, “Improve recognition performance of Limabeam algorithm using MLLR Adaptaton for environment,” The conference of Computer Science of Dalat University, 12/2012.

[8].  Thuan Nguyen DucIndependence of Redundant Attributes in The Attribute Reduction Algorithm, International Journal of Advanced Research in Computer Science, Volume 3, No. 7, Nov-Dec 2012.

[9].  Nguyễn Đức Thuần, “Tiếp cận lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu”, Tập san Tin học Quản lý –ĐH Kinh tế Tp HCM, Số 2-2012.

[10].  P.G. Hung, L.D. Muu, The Tikhonov Regularization Method for Pseudomonotone Equilibrium Problems, Journal of Science, Universty of Dalat 3 (2012) 45-50..

[11].  P.G. Hung, L.D. Muu, On Inexact Tikhonov and Proximal Point Regularization Methods for Pseudomonotone Equilibrium Problems, Journal of Science, Universty of Dalat 3 (2012) 51-56..

[12].  P.G. Hung, L.D. Muu, On Inexact Tikhonov and Proximal Point Regularization Methods for Pseudomonotone Equilibrium Problems, Vietnam Journal of Mathematics 40 (2012) 255-274..

[13].  Đoàn Vũ Thịnh, “DC servo postion controller design based on Direct Adaptive Fuzzy algorithm using dsPIC microcontroller”; Hội nghị toàn quốc lần thứ VI về Cơ Địện tử VCM-2012.

[14].  Đoàn Vũ Thịnh, “Ứng dụng FPGA trong thiết kế CPU theo kiến trúc MIPS”; Hội thảo Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Lạt – 2012..

Năm 2011

[1].  Pham Gia Hung, Le D. Muu. The Tikhonov regularization extended to equilibrium problems involving pseudomonotone bifunctions. Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, Vol. 74, No. 17. (December 2011), pp. 6121-6129, doi:10.1016/j.na.2011.05.091

[2].  Nguyễn Đức Thuần, Hàng Nguyên Huy – Luật khẳng định và phủ định dựa trên lý thuyết tập thô và ứng dụng – Hội thảo Công Nghệ Thông Tin Và Toán Ứng Dụng – Đại học Nha Trang 2011

[3].  Pham Thi Thu Thuy, Young-Koo Lee, and Sungyoung Lee, “Semantic and Structural Similarities between XML Schemas for Integration of Ubiquitous Healthcare Data”, The 2011 FTRA Internatioal Workshop on U-Healthcare Technologies and Services (U-Healthcare 2011), Jeju, Korea, December 12-15, 2011

Năm 2010

[1]. Nguyen Duc Thuan – A Family of Covering Rough Sets Based Algorithm for Reduction of Attributes – International Journal of Computer Theory and Engineering 01/2010; 2:180-184.

[2]. Nguyen Xuan Dat, Nguyen Duc Thuan – An applied research based on Rough Set for discovering and improving the quality of the association rules set on the Teaching and Learning Database at Nha Trang University – International Journal of Advanced Research in Computer Science. 01/2010; 1:9-14.

[3]. Nguyen Duc Thuan – Covering Upper Approximations of Rough Sets and Closure Mappings – International Journal of Advanced Research in Computer Science (IJARCS). 01/2010; 1:19-21.

[4]. Nguyễn Đức Thuần, Nguyễn Xuân Đạt – Thuật Toán Lai Tạp Apriori-Dt Và Thực Nghiệm – Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ, Đại Học Đà Nẵng – Số 3(38).2010

[5]. Pham Thi Thu Thuy, Young-Koo Lee, and Sungyoung Lee, “XSD2RDFS and XML2RDF Transformation: a Semantic Approach”,Proceedings of the 2nd International Conference on Emerging Databases (EDB 2010),pp. 167-172, Jeju, Korea, August 30-31, 2010

[6]. Dinh Cuong Nguyen, Guanghu Shen, Ho-Youl Jung, Hyun-Yeol Chung “Performance improvement of Microphone Array Speech Recognition using Feature Weighted Mahalanobis Distance,” The Journal of The acoustical Society of Korea Vol.29, No.1E 2010.3 pp.0~0

Năm 2009

[1]. Nguyen Duc Thuan – Covering Rough Sets From a Topological Point of View – International Journal of Computer Theory and Engineering. 01/2009; 1:601-604.

[2]. Nguyen Duc Thuan, Nguyen Xuan Huy – A New Measure to Evaluate the Consistency of a Set of Decision Rules Extracted From a Decision Table – International Journal of Computer and Electrical Engineering. 01/2009; 1:431-435.

[3]. Pham Thi Thu Thuy, Young-Koo Lee and Sungyoung Lee, “DTD2OWL: Automatic Transforming XML Documents into OWL Ontology”, ICIS 2009, ACM, pp. 125-131, Seoul, Korea, November 24-26, 2009

[4]. Pham Thi Thu Thuy, Young-Koo Lee and Sungyoung Lee, “Extracting OWL Ontology from XML instances via XML Schema”, The 32nd KIPS and Fall Conference, Seoul, Korea, pp. 801-802, November 2009.

[5]. Cuong Nguyen Khac, Ju H. Park, Ho-Youl Jung, “Face Detection using Variance based Haar-Like feature and SVM”, WASET – World Academy of Science – Engineering and Technology, Issue 60, December 2009, pages: 165-168.

[6]. Dinh Cuong Nguyen, Guanghu Shen, Ho-Youl Jung, Hyun-Yeol Chung: “Recognition performance improvement of unsupervised-Limabeam algorithm using post-filtering technique,” The conference of the acoustical society of Korea, 11/2009.

[7]. Dinh Cuong Nguyen, Guanghu Shen, Ho-Youl Jung, Hyun-Yeol Chung:”Improved recognition performance by combination of delay and sum algorithm model adaptive in microphone array system,” The conference of the acoustical society of Korea, 2009.

Năm 2008

[1].  Đỗ Như An, Bùi Đức Dương“A sufficient condition for non-Hamiltonian graph”Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin”, Huế 8/2008.

[2].  Đỗ Như An, Bùi Đức Dương, “Some problems about Hamiltonian Cycle in special graphs”, Hội thảo Quốc tế lần thứ 2 về Lý thuyết và Ứng dụng của Khoa học Máy tính (ICTACS’09), Tạp chí Khoa học và Công nghệViện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vol 46, No 5A (2008), 57-66.

[3]. Pham Thi Thu Thuy, Young-Koo Lee, Sungyoung Lee, and Byeong-Soo Jeong, “Exploiting XML Schema for Interpreting XML Documents as RDF”, 2008 International Conference on Services Computing (SCC 2008), IEEE CS, pp. 555-558, 2008.

[4]. Brian J. d’Auriol, Tuyen Nguyen, Thuy Pham, Sungyoung Lee, Young-Koo Lee, “Viewer Perception of Superellipsoid-based Accelerometer Visualization Techniques”, MSV’2008. pp.129~135.

[5]. Dinh Cuong Nguyen, Jae-Won Cho, Ju Hyun Park, Ho-Youl Jung, Hyun-Yeol Chung: “Quality measurement for transmitted audio data using distribution of sub-band signals”. IEEE International Conference on Research, Innovation and Vision for the Future – RIVF , pp. 167-171, 2008.

[6]. Dinh Cuong Nguyen, Guanghu Shen, Ho-Youl Jung, Hyun-Yeol Chung: “Performance improvement of speech recognition system using microphone array,” IEEE International Conference on Research, Innovation and Vision for the Future – RIVF , pp. 91-95, 2008.

[7]. Dinh Hung Nguyen, Guangho Shen, Hyun-Yeol Chung, “Improved Parallel Model Combination using Noise Estimation Algorithms”, Acoustical Society of Korea National Conference, Jeju Island, Republic of Korea, December 2008

Các năm trước

[1].  Đỗ Như An, “Bài toán tích phân hàm hữu tỷ”, Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đại học Thủy Sản, Số 1 (2000), 46-51.

[2].  Vũ Đình Hòa, Đỗ Như An, “Recognizing dominating cycles is NP-Hard”, Tạp chí Tin học và Điều khiển học. No 3 (2002), 226-230.

[3].  Đỗ Như An, “Giới thiệu phương pháp lập lịch thi”, Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đại học Thủy Sản, Số 3 (2002), 64-65.

[4]. Đỗ Như An, “Phép qui dẫn đa thức trong lớp NP-đầy đủ”. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đại học Thủy Sản, Số 2 (2004), 24-28.

[5]. Vũ Đình Hòa, Đỗ Như An, “Tiếp cận chu trình Hamilton của đồ thị từ bao đóng của nó”, Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đại học Thủy Sản, Số 4 (2004), 34-37.

[6].  Vũ Đình Hòa, Đỗ Như An, Nguyễn Hữu Xuân Trường, “Tính duy nhất của bao đóng đồ thị”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin”, Đà Nẵng 8/2004, Nxb KHKT Hà Nội 2005, 129-142.

[7].  Vũ Đình Hòa, Đỗ Như An, “Thuật toán đa thức xác định chu trình Hamilton từ bao đóng của đồ thị”. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TPHCM, Tập 8, Số 4 (2005), 5-10.

[8].  Vũ Đình Hòa, Đỗ Như An, “Đồ thị Hamilton tối đại”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin”, Hải Phòng 8/2005, NXB KHKT Hà Nội 2006, 310-313.

[9].  Vũ Đình Hòa, Đỗ Như An, “ứng dụng bài toán chu trình Hamilton giải quyết một số bài toán tối ưu trên đồ thị”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin”, Đà Lạt 6/2006.

[10].  Vũ Đình Hòa, Đỗ Như An, “Kết quả mới về đồ thị Hamilton tối đại”, Tạp chí Tin học và Điều khiển học. T22, Số 2 (2006), 117-122.

[11].  Vũ Đình Hòa, Đỗ Như An, “Số đồ thị Hamilton tối đại”, Tạp chí Tin học và Điều khiển học. T23, Số 3 (2006), 221-228.

[12]. Nguyễn Đức Thuần, “Tìm hiểu Thuật toán tiến hóa & di truyền và cài đặt thử nghiệm

[13]. Nguyễn Đức Thuần, “Một số lưu ý về phủ tối thiểu tập phụ thuộc hàm trong CSDL quan hệ

[14]. Nguyễn Đức Thuần, “Tìm hiểu các thuật toán điều khiển tương tranh và cài đặt thực nghiệm trên mạng cục bộ Novell Netware Project

[15]. Pham Van Nam (2005). A Case Study for Application Layer Multicast with JXTA Technology. Proceedings of Asian Info-communications Council 32nd Conference on “Policies and solutions on content and applications for the rural ICT development”. Halong Dream Hotel, Halong City, Vietnam.

[16].  Pham Thi Thu Thuy, Young-Koo Lee, Sungyoung Lee and Byeong-Soo Jeong, “Transforming Valid XML into RDF via RDF Schema”, Proceedings of the 3rd International Conference on Next Generation Web Services Practices (NWeSP’07), IEEE CS, pp.35-40, 2007.

[17]. Dinh Cuong Nguyen, Guanghu Shen, Ho-Youl Jung, Hyun -Yeol Chung: “Weighted Mahalanobis Distance improve speech recognition performance”, The conference of the acoustical society of Korea, 11/2007..

[18]. Dinh Cuong Nguyen, Guanghu Shen, Ho-Youl Jung, Hyun-Yeol Chung: “Subband Calibrate Limabeam algoritm for Speech Recognition System Using Microphone Array”, The conference of the acoustical society of Korea, 2007.