NĂM HỌC 2020-2021

TÁC GIẢ

HOẠT ĐỘNG NCKH

Nguyễn Cảnh Hùng 

- Pham Tien Son & Nguyen Canh Hung, Vietnam Journal of Mathematics, https://doi.org/10.1007/s10013-020-00467-3, Published online 16 January 2021.

Đỗ Như An

- The structure of graphs on n vertices with degree sum of any two non-adjacent vertices equal to n - 2”, ISSN: 0866-787X, HĐGSNN-CNTT-0.5

- ICT 2021- ĐHĐL, “Hamiltonian graph G on n vertices with sigma2(G) = n-2”:

Huỳnh Tuấn Anh

- CITA2021 – Đà Nẵng: “Kết hợp các mô hình trong học chuyển giao để xây dựng mô hình phân lớp dự đoán bệnh về da”

Mai Cường Thọ

- ICT 2021- ĐHĐL: “Một đề xuất cải tiến giao thức AODV chống tấn công lỗ đen trên mạng Manet dựa trên độ tin cậy”.

- Hoàn tất 1 đề tài NCKH cấp Trường, nghiệm thu đúng hạn, xếp loại tốt, “TR2020-13-03 - Nghiên cứu xây dựng nền tảng mô phỏng tấn công mạng tùy biến không dây di động trên Omnet++”    

Nguyễn Huỳnh Huy

-  ICT2021-ĐHĐL- “Đánh giá hiệu năng các giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ VOIP, Video, HTTP cho mạng WIMAX”

Cấn Thị Phượng

- ICT 2021 – ĐHĐL:  “Tấn công Man In The Midle (MITM) trong mạng SDN và giải pháp”

Phạm Thị Thu Thúy

- Chủ nhiệm đề tài hợp tác quốc tế: “Kế hoạch xúc tiến kinh doanh của Trung tâm đào tạo an ninh mạng thành lập tại Việt Nam” đã nghiệm thu.

- 1/2 bài Hội thảo khoa học quốc gia, FAIR2020.

- 01 bài Hội thảo khoa học quốc gia, CITA2021.

- 01 bài Hội thảo ICT2021.

Nguyễn Thủy Đoan Trang

 

- Tác giả chính bài đăng trên tạp chí quốc tế.

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học trong nước.

- 1,5 bài Hội thảo khoa học cấp Trường.

Hà Thị Thanh Ngà

 

- 01 bài Hội thảo ICT2021.

- 01 bài Tạp chí Thiết bị - Giáo dục.

Nguyễn Đình Hoàng Sơn

 

- 01 báo cáo Hội thảo khoa học cấp Trường.

Nguyễn Đức Thuần

 

- 01 bài báo cấp quốc gia (Hội nghị FAIR - đồng tác giả 1/2)

- 02 bài báo hội thảo cấp trường (ICT-Đà Lạt, ĐH Khánh Hòa – Đồng tác giả. 1/2).

- 03 báo cáo cấp Bộ môn.

Nguyễn Thanh Quỳnh Châu

- Đồng tác giả báo cáo “Clustering Vietnamese conversations from facebook page for building chatbot” tại Hội thảo ICT2021, ĐH Đà Lạt (chấp nhận 15/7/2021, báo cáo 6/8/2021)

Lê Thị Bích Hằng

- Đồng tác giả bài báo “GraphDTA: predicting drug–target binding affinity with graph neural networks”, Bioinformatics, Volume 37, Issue 8, 15 April 2021, Pages 1140–1147.

- “On the Use of Textual and Visual Data from Online Social Networks for Predicting Community Health”, the 14th International Conference on Advanced Computing and Applications, Quy Nhon, Vietnam, Nov 2020. (Hội thảo quốc tế tổ chức trong nước).

-  “Blended learning: mô hình giảng dạy và học tập hiệu quả các môn học khối đại cương” tại Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo cấp Trường, Tháng 10/2020

Nguyễn Đình Hưng

- “A graph-based approach for population health analysis using Geo-tagged tweets”, Multimedia Tools and Applications 80(5439):1-18, 2/2021. (Tạp chí thuộc danh mục SCIE, IF = 2.9, Q1)

- Đồng tác giả báo cáo “On the Use of Textual and Visual Data from Online Social Networks for Predicting Community Health”, the 14th International Conference on Advanced Computing and Applications, Quy Nhon, Vietnam, Nov 2020. (Hội thảo quốc tế tổ chức trong nước).

Bùi Thị Hồng Minh

- Đồng tác giả báo cáo “Clustering Vietnamese conversations from facebook page for building chatbot” tại Hội thảo ICT2021, ĐH Đà Lạt (chấp nhận 15/7/2021, báo cáo 6/8/2021)

Phạm Thị Kim Ngoan

-  “Xử lý ý kiến phản hồi của người học dựa trên phương pháp phân loại văn bản”, tạp chí Khoa học ĐH Đà Lạt, số 03/2020, tạp chí trong danh mục được tính điểm của HĐGSNN;

- Đồng tác giả báo cáo “Một số đề xuất nâng cao chất lượng các học phần giáo dục đại cương dựa trên các ý kiến người học” tại Hội nghị cấp Trường, ĐH Nha Trang 10/2020;

-  “Phân tích tự động ý kiến phản hồi của người học” tại Hội thảo khoa học Khoa TN&CN trường ĐH Khánh Hòa, 05/2021;

- Đồng tác giả báo cáo “Clustering Vietnamese conversations from facebook page for building chatbot” tại Hội thảo ICT2021, ĐH Đà Lạt (chấp nhận 15/7/2021, báo cáo 6/8/2021);

Bùi Chí Thành

- Là thành viên dự án “Kế hoạch xúc tiến kinh doanh của Trung tâm đào tạo an ninh mạng thành lập tại Việt Nam”.

Đoàn Vũ Thịnh

- “"DESIGN A SERVER WEB FOR IOT-BASED AQUARIUM TANK USING SHINY FRAMEWORK", Hội thảo ICT Đà Lạt, 8/2021

- Đồng tác giả bài “Antibiotic resistance and biofilm formation of Vibrio spp. Isolated from shrimp culture systems” National Conference on Biotechnology. Hue, 12/2020.

Nguyễn Hải Triều

-  “Áp dụng cải tiến hàm trọng số vào mô hình Glove cho bộ dữ liệu lớn tiếng Việt” tại Hội thảo khoa học Khoa TN&CN trường ĐH Khánh Hòa, 05/2021;

- Đồng tác giả bài báo “Xử lý ý kiến phản hồi của người học dựa trên phương pháp phân loại văn bản”, tạp chí Khoa học Đà Lạt, số 03/2020;

- “Clustering Vietnamese conversations from facebook page for building chatbot” tại Hội thảo ICT2021, ĐH Đà Lạt (chấp nhận 15/7/2021, báo cáo 6/8/2021)

 

 

KẾT QUẢ KHCN

- NĂM HỌC 2020 - 2021

- NĂM HỌC 2019 - 2020

- NĂM HỌC 2018 - 2019

- NĂM HỌC 2017 - 2018

- NĂM HỌC 2016 - 2017