THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên: Phạm Thị Thu Thúy

Năm sinh: 24/6/1978

Học hàm: Giảng viên chính

Học vị: Tiến sĩ

E-mail: thuthuy@ntu.edu.vn

Điện thoại: 0901905679

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

TrườngĐại học BK Hà Nội

CNTT

2001

Thạc sỹ

Trường Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc

CNTT

2008

Tiến sỹ

Trường Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc

CNTT

2012

Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách/giáo trình

TT

Tên công trình
(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình

Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản)

Năm công bố

1

Tạp chí quốc tế

 

 

 

 1.1

Semantic and Structural Similarity Analysis for Integration of Ubiquitous XML Healthcare Data

Tác giả

Journal of Personal and Ubiquitous Computing

2013

 1.2

S-Trans: Semantic Transformation of XML Healthcare Data into OWL Ontology

Tác giả

Knowledge-Based System

2012

1.3

A Semantic Approach for Transforming XML Data into RDF Ontology

Tác giả

Wireless Personal Communications

2013

1.4

Computing the Similarity between Duplicate Elements in XML Schema

Tác giả

International Journal of Advancements in Computing Technology

2015

2

Tạp chí quốc gia

 

 

 

2.1

RDB2OWL: Semantic Transformation from Relational Database into OWL Ontology

Tác giả

Tạp chí khoa học, ĐH Đà Lạt, Vol 7, No 2, 129-141

2017

2.2

Ứng dụng công nghệ GIS trên thiết bị di động Android xây dựng phần mềm hỗ trợ cho tàu cá hoạt động trên biển

Tác giả

Tạp chí khoa học-Công nghệ thủy sản, Vol. 2, 112-120

2017

2.3

Xây dựng khung cơ sở dữ liệu số về hải dương, môi trường vùng ven biển Bình Thuận – Ninh Thuận

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ biển, Vol. 17, 445-458

2017

2.4

Algorithms to identify trust among friends on social networking based on ontology

Tác giá

Tạp chí khoa học, ĐH Đà Lạt, Vol 8, No 2, 139-150

2018

2.5

An improvement method for semantic mapping database to ontology

Tác giả

Tạp chí Tin học và điều khiển, V.34, N.3, 187-198

2018

 

 

 

 

 

3

Hội nghị/Hội thảo quốc tế

3.1

Transforming Valid XML into RDF via RDF Schema

Tác giả

Proceedings of the 3rd International Conference on Next Generation Web Services Practices

2007

3.2

Exploiting XML Schema for Interpreting XML Documents as RDF

Tác giả

International Conference on Services Computing

2008

3.3

Viewer Perception of Superellipsoid-based Accelerometer Visualization Techniques

Đồng tác giả

MSV'2008

2008

3.4

Extracting OWL Ontology from XML instances via XML Schema

Tác giả

The 32nd KIPS and Fall Conference

2009

3.5

DTD2OWL: Automatic Transforming XML Documents into OWL Ontology

Tác giả

ICIS 2009

2009

3.6

XSD2RDFS and XML2RDF Transformation: a Semantic Approach

Tác giả

Proceedings of the 2nd International Conference on Emerging Database

2010

3.7

Semantic and Structural Similarities between XML Schemas for Integration of Ubiquitous Healthcare Data

Tác giả

The 2011 FTRA Internatioal Workshop on U-Healthcare Technologies and Services

2011

3.8

R2Sim: A Novel Semantic Similarity Measure for Matching between RDF Schemas

Tác giả

The 2012 FTRA International Conference on Advanced IT, engineering and Management

2012

3.9

RDB2RDF: Completed Transfomation from Relational Database into RDF Ontology

Tác giả

The 8th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication

ACM ICUIMC 2014, 616-623

2014

3.10

Column Similarity Measure for Transforming Database into OWL

Tác giả

KSII The 13th Asia Pacific International Conference on Information Science and Technology (APIC-IST), 89-90

2018

3.11 

Guidelines of Technical Project Management for Project Managers in Information Systems Projects

 Đồng tác giả

 The 11th International Conference on Internet (ICONI 2019), pp. 428-432

 2019

4

Hội nghị/Hội thảo trong nước

4.1

XML Data Integration based Similarity Computation – An Approach to Enhance the Data Sharing between Applications

Tác giả

Hội thảo quốc gia lần thứ XV: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT, 502-506

2012

4.2

Ứng dụng Semantic Web để xây dựng hệ thống thông minh cung cấp thông tin du lịch cho tỉnh Khánh Hòa

Tác giả

Hội thảo khoa học: Khánh Hòa hướng tới công nghệ cao

2012

4.3

Chuyển đổi dữ liệu về khách sạn ở dạng HTML sang RDF

Tác giả

Hội thảo khoa học về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT2015), NXB ĐHQG HN, ISBN: 978-604-62-4226-0, p.6-10

2015

4.4

An Improvement in Measuring the Semantic Similarity between RDF Ontologies

Tác giả

Hội nghị FAIR lần thứ IX, p.22-30

2016

4.5

Thiết kế và cài đặt chương trình quản lý phòng máy tại Trường Đại học Nha Trang

Tác giả

Hội thảo khoa học về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT2018), NXB KH&KT, ISBN: 978-604-67-1191-9, p.104-109

2018

4.6

Semantic extraction from HTML data to OWL Ontology

Tác giả

Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XII, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR 2019)

2019

4.7

Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ bệnh nhân tiểu đường dựa trên ontology

Đồng tác giả

Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XIII, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR 2020)

2020

 

 

 

 

 

5

Sách chuyên khảo, giáo trình

 

 

 

5.1

Hybrid Similarity Measure for XML Data Integration and Transformation

Tác giả (Sách chuyên khảo)

LAP LAMBERT Academic Publishin

2014

5.2

Công nghệ XML và ứng dụng

Tác giả (Giáo trình)

NXB KH&KT, ISBN: 978-604-67-1027-1

2018

5.3

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Tác giả (Giáo trình)

NXB KH&KT, ISBN: 978-604-67-1271-8

2019

 

 

 

 

 

13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

 

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

1

 

 

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gn đây

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Ứng dụng công nghệ GIS và công nghệ di động trên thiết bị Android hỗ trợ cho tàu cá hoạt động trên biển

  

2015-2017

Đề tài cấp Trường, mã số: TR2015-13-02

Xếp loại tốt

 Xây dựng phần mềm quản lý phòng máy thực hành tại Trường Đại học Nha Trang

 2018-2019

Đề tài cấp Trường, mã số: TR2018-13-23

 Xếp loại Khá

 

 

 

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ  KH&CN đã tham gia

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Dự án " Xây dựng Trung tâm đào tạo an ninh mạng" theo tài trợ của KOICA, Hàn Quốc

2020-2021

 

Đã nghiệm thu