1. Bộ môn Công nghệ phần mềm

# Họ và Tên giảng viên Học vị /Chức danh /Chức vụ Website
1 Nguyễn Thanh Quỳnh Châu Thạc sĩ / GV HDTH https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Nguyen-Thanh-Quynh-Chau
2 Nguyễn Đình Cường ThS/GV https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Nguyen-Dinh-Cuong
3 Lê Thị Bích Hằng ThS/GV https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Le-Thi-Bich-Hang
4 Nguyễn Đình Hưng TS/GV https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/nguyen-Dinh-Hung
5 Bùi Thị Hồng Minh ThS/GV https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Bui-Thi-Hong-Minh
6 Lê Thị Thanh Nhàn ThS/GV  
7 Phạm Thị Kim Ngoan ThS/GVC, Quyền trưởng bộ môn https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Pham-Thi-Kim-Ngoan
8 Bùi Chí Thành ThS/GV, Phó trưởng khoa https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Bui-Chi-Thanh
9 Lê Hoàng Thanh ThS/GV  
10 Đoàn Vũ Thịnh ThS/Kỹ sư https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Doan-Vu-Thinh
11 Nguyễn Hải Triều ThS.GV https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Nguyen-Hai-Trieu
12 Cao Ngọc Trinh ThS/GV HDTH  

 

2. Bộ môn Hệ thống thông tin

# Họ và Tên giảng viên Học vị /Chức danh/ Chức vụ Website
1 Nguyễn Khắc Cường TS/GV https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Nguyen-Khac-Cuong
2 Nguyễn Thị Hương Lý ThS/GV https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Nguyen-Thi-Huong-Ly
3 Hà Thị Thanh Ngà ThS/GV https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Ha-Thi-Thanh-Nga
4 Nguyễn Đình Hoàng Sơn ThS/GV https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/nguyen-Dinh-Hoang-Son
5 Nguyễn Thủy Đoan Trang ThS/GV https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Nguyen-Thuy-Doan-Trang
6 Đàm Khánh Hữu Thể ThS/GV  
7 Nguyễn Đức Thuần TS.GVC, Trưởng bộ môn https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Nguyen-Duc-Thuan
8 Phạm Thị Thu Thúy TS.GVC, Trưởng Khoa https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Pham-Thi-Thu-Thuy

 

3. Bộ môn Mạng máy tính và truyền thông

# Họ và Tên giảng viên Học vị / Chức danh/Chức vụ Website
1 Đỗ Như An TS/GVC https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Do-Nhu-An
2 Huỳnh Tuấn Anh ThS/GV https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Huynh-Tuan-Anh
3 Nguyễn Huỳnh Huy ThS/GV https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Nguyen-Huynh-Huy
4 Phạm Văn Nam ThS-NCS/GV  
5 Cấn Thị Phượng ThS/GV https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Can-Thi-Phuong
6 Mai Cường Thọ ThS/GV/ Quyền TBM https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Mai-Cuong-Tho
7 Lê Nam Tuấn TS.GV  
8 Đinh Đồng Lưỡng TS.GVC, Giảng viên kiêm nhiệm  

4. Bộ môn Toán

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỌC VỊ  
 1 Nguyễn ĐÌnh Ái  Giảng viên Thạc sĩ aind@ntu.edu.vn
 2 Nguyễn Thị Thùy Dung  Giảng viên Thạc sĩ dungntt@ntu.edu.vn
 3 Nguyễn Thị  Giảng viên Thạc sĩ nguyenthiha@ntu.edu.vn
 4 Nguyễn Cảnh Hùng  Giảng viên Thạc sĩ hungnc@ntu.edu.vn
 5 Phạm Gia Hưng  Giảng viên Tiến sĩ phamgiahung@ntu.edu.vn
 6 Thái Bảo Khánh  Giảng viên Thạc sĩ khanhtb@ntu.edu.vn
 7 Huỳnh Thị Thúy Lan Giảng viên Thạc sĩ lanhtt@ntu.edu.vn
 8 Nguyễn Quang Tuấn Giảng viên Thạc sĩ tuannq@ntu.edu.vn
 9 Trần Quốc Vương Giảng viên Thạc sĩ vuongtq@ntu.edu.vn
 10 Mai Thị Phương Giảng viên Thạc sĩ phuongmt@ntu.edu.vn
 11 Lê Thị Thùy Trang Giảng viên Thạc sĩ trangltt@ntu.edu.vn
 12 Nguyễn Thị Minh Ngọc  Giảng viên Thạc sĩ ngocntm@ntu.edu.vn